Služby

Jednoduché účtovníctvo

Klientom spracovávame účtovné doklady zápisom do:

 • peňažného denníka - zápis účtovných prípadov
 • pokladničnej knihy - zápis príjmov a výdavkov
 • bankovej knihy - zápis príjmov a výdavkov
 • knihy záväzkov a pohľadávok - zoznam faktúr, saldokonto uhradených a neuhradených faktúr
 • knihy HIM, DHIM – evidencia majetku, odpisové karty
 • knihy DPH - evidencia DPH, elektronická komunikácia s Finančnou správou : vyhotovenie a odoslanie DPH,  kontrolného a súhrnného výkazu k DPH
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky - vypracovanie ročných výkazov: výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch, inventarizácia podľa zákona o účtovníctve
 • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb

Podvojné účtovníctvo

Klientom spracovávame účtovné doklady zápisom do:

 • hlavnej knihy - zápis účtovných prípadov
 • účtovného denníka - chronologický zápis účtovných prípadov
 • bankovej knihy - zápis príjmov a výdavkov
 • knihy vyšlých a došlých faktúr - saldokonto odberateľov a dodávateľov - zoznam faktúr, prehľad o úhradách a neuhradených faktúrach
 • knihy HIM, DHIM – evidencia majetku, odpisové karty
 • knihy DPH - evidencia DPH, elektronická komunikácia s Finančnou správou : vyhotovenie a odoslanie DPH,  kontrolného a súhrnného výkazu k DPH
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky - vypracovanie ročných výkazov (Súvaha a Výkaz ziskov a strát), inventarizácia podľa zákona o účtovníctve, Poznámky, vyhotovenie Zápisnice z valného zhromaždenia o hospodárskom výsledku, vyhotovenie a zaslanie listu s fotokópiami výkazov na ORSR
 • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb

Mzdová agenda

Klientom spracovávame:

 • administratívne práce pri nástupe zamestnanca – prihláška SP, ZP, založenie personálnej agendy zamestnanca
 • mesačne výpočet miezd podľa dodanej dochádzky a príslušného mzdového výmeru
 • mesačne Výkazy o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti, ročné Hlásenie o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti
 • výpočet miezd
 • mzdové zostavy - výplatné pásky, výplatné listiny, rekapitulácie, prehľad dovoleniek
 • mesačné výkazy pre Sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne - elektronicky
 • bankové príkazy na úhradu miezd pracovníkom, odvodom do poisťovní a odvod dane zo závislej činnosti
 • ročné zúčtovanie dane zamestnancov – na požiadanie zamestnanca a potvrdenie o príjme zamestnanca
 • administratívne práce pri výstupe zamestnanca – odhláška SP, ZP, Zápočet rokov, Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, ELDZ.

Doplnkové služby

 • účtovné a ekonomické poradenstvo
 • poradenstvo pri zakladaní firmy
 • informovanie o aktuálnych zmenách zákonov
 • preberanie doporučených zásielok v prípade splnomocnenia klienta
 • notifikácia o doručenej pošte prostredníctvom emailu
 • notifikácia o prijatej pošte prostredníctvom SMS

Neváhajte nás kontaktovať