Cenník

Cenník účtovných služieb platný od 1.1.2019

Nasledovný cenník má informačný charakter, ceny poskytovaných služieb sú stanovené dohodou v závislosti na rozsahu poskytovaných služieb, podľa individuálnych potrieb a požiadaviek klienta. Presné ceny závisia od konkrétnej dohody, stave dodávaných dokladov.
Zvažuje sa  forma spolupráce – paušál alebo počet dokladov.
Pri počte zápisov do 100 sa vždy platí paušál.
Ceny sú uvedené bez DPH.

Paušál zahŕňa:

 • spracovanie jednoduchého alebo podvojného účtovníctva
 • elektronická komunikácia s Finančnou správou : vyhotovenie a odoslanie DPH,  kontrolného a súhrnného výkazu k DPH
 • spracovanie štatistiky – 1 výkaz mesačne
 • účtovné poradenstvo v rozsahu 1 hodiny

Paušál nezahŕňa:

 • zavedenie účtovníctva
 • prípravu a roztriedenie dokladov k zaúčtovaniu
 • účtovnú závierku vrátane daňového priznania FO, PO a výkazov
 • vyhotovenie valného zhromaždenia o hospodárskom výsledku
 • vyhotovenie listu na ORSR
 • spracovanie miezd
 • vypracovanie podkladov podľa požiadavky klienta
 • daň z motorových vozidiel

Ceny služieb

 1. zavedenie účtovníctva: novovzniknutý subjekt 50 €, existujúci subjekt 100 €
 2. príprava a roztriedenie dokladov k zaúčtovaniu: 1 hodina 20 €
 3. spracovanie mzdy – 1 zamestnanec v trvalom pracovnom pomere: 10 €
 4. spracovanie mzdy – 1 zamestnanec dohoda o vykonaní práce: 7,50 €
 5. spracovanie priznania daň z príjmov FO – nepodnikateľ (typ A): 15 €
 6. spracovanie priznania daň z príjmov FO+ prílohy - podnikateľ paušál, JÚ (typ B): 50 €
 7. spracovanie priznania daň z príjmov FO+ prílohy – podnikateľ PÚ (typ B): 100 €
 8. spracovanie priznania daň z príjmov PO+ prílohy: 200 €
 9. daňové priznanie - daň z motorových vozidiel: 5 € za jedno vozidlo
 10. ekonomické  a účtovné poradenstvo : 1 hodina 20 € (zmluvný klient), 30 € (nezmluvný klient)
 11. ekonomické a účtovné poradenstvo písomne: 1 písomná odpoveď zaslaná mailom 20 €
 12. registrácia platcu DPH, vypracovanie podnikateľského plánu: 50 €

k bodu 3. a 4. Mzdy a personalistika

Cena zahŕňa:

 • výpočet mzdy
 • vypracovanie a zaslanie výkazov do sociálnej a zdravotnej poisťovne
 • vypracovanie a zasielanie mesačných výkazov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti
 • prevodné príkazy na výplatu miezd a odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne
 • tvorba a výpočet sociálneho fondu, stravné lístky - evidencia, smernica

Cena nezahŕňa:

 • všetky úkony súvisiace s nástupom zamestnanca do pracovného pomeru až po jeho výstup z pracovného pomeru:
  - prihláška zamestnanca do zdravotnej a Sociálnej poisťovne: 10 €
  - odhláška zamestnanca zo Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne: 10 €
  - evidenčný list dôchodkového poistenia: 5 €
  - potvrdenie o zdaniteľnej mzde a zápočet rokov: 5 €
  - ďalšie potvrdenie na požiadanie: 10 €
 • vypracovanie a zaslanie ročného hlásenia o zrazených a odvedených preddavkoch 10 €/rok
 • vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov zamestnanca 5 €/zamestnanec

k bodu 5. Daňové priznanie typu A sa podáva v prípade, ak zamestnanec nepožiada zamestnávateľa v stanovenom termíne o ročné zúčtovanie – v danom prípade si ho musí vypracovať samostatne. Cena za vypracovanie daňového priznania typu A je 15 €. Cena za vypracovanie zahŕňa samotné vypracovanie daňového priznania.

k bodu 6. Daňové priznanie typu B je povinná podať samostatne zárobkovo činná osoba alebo osoba, ktorá má iné príjmy podliehajúce zdaneniu. Cena za vypracovanie daňového priznania typu B  je 50 € - FO paušálne výdavky, JÚ.  Jeho súčasťou je okrem samotného vypracovanie aj vypracovanie nasledovných príloh:

 • Výkaz o majetku a záväzkoch
 • Výkaz o príjmoch a výdavkoch

k bodu 7. a 8. Daňové priznanie pre podvojné účtovníctvo
Cena za vypracovanie daňového priznania pre podvojné účtovníctvo je 100 € - FO, 200 € - PO. 
Súčasťou ceny za vypracovanie daňového priznania sú:

 • Výkaz ziskov a strát v skrátenom alebo plnom rozsahu
 • Súvaha v skrátenom alebo plnom rozsahu
 • prehľad o peňažných tokoch (Cashflow) – v prípade ak je účtovná jednotka povinná dať overiť účtovnú závierku audítorom
 • poznámky k účtovnej závierke

Neváhajte nás kontaktovať